Belangrijk bericht


 
 
Het Beschermingscomité Museum Smidt van Gelder heeft bij een intensief onderhoud, haar plannen voor het Museum en de collectie kenbaar gemaakt aan het kabinet Cultuur van schepen Heylen.
Een zorgvuldig uitgewerkt dossier " Museum Smidt van Gelder: aanzet tot restauratie, ontsluiting en beheer " werd overhandigd aan de kabinetschef Peter De Wilde.
 
Naast een pleidooi voor het behoud van de collectie in het museum (museale functie) werden tevens een aantal mogelijke toekomstige invullingen zoals socio-culturele activiteiten en een horeca-uitbating, naar voor geschoven. Deze ideeën genoten de volle aandacht van het kabinet.
 
Verder werd gevraagd gebruik te maken van de bestaande subsidiëringkanalen van de Vlaamse overheid om het gebouw te restaureren.
 
Het Beschermingscomité kreeg de uitdrukkelijke belofte dat er rekening zou gehouden worden met de inhoud van het dossier en dat begin september de definitieve beslissing en plannen voor het monument en de collectie wereldkundig zouden gemaakt worden.
 
 
Antwerpen 6 juli 2007

Beschermcomite Museum Smidt van Gelder is ongerust


 
Het Beschermcomité Museum Smidt van Gelder verenigt de bewonersverenigingen Haringrode en Klein Antwerpen. Deze verenigingen zijn bekommerd om hun buurt, die er de laatste jaren echt niet op vooruit is gegaan. De samenlevingsproblemen waarvoor wij staan, zijn een belangrijke uitdaging voor de stad naar de leefbaarheid van deze wijken.
Bovendien vertegenwoordigt deze vereniging ook de erfgenamen van Pieter Smidt van Gelder, de stichter van het gelijknamige museum aan de Belgiëlei, die dit prachtige huis mét zijn verzamelingen aan de Stad Antwerpen schonk, als Stedelijk Museum Smidt van Gelder.
Het museum is sinds een brand in 1987 gesloten, nu al 20 jaar. De collecties zijn in een depot opgeslagen en het totaal onderkomen gebouw vormt de zoveelste stadskanker. Deze stadskanker wordt moedwillig door de stad in stand gehouden.
Het wijkcomité Haringrode (met de Werkgroep MHA+) heeft al de redding, de restauratie en de geïntegreerde invulling van het Militair Hospitaal op zijn palmares staan.

 

Het comité wil geen nieuwe functie in het gebouw, enkel een publiek toegankelijk gebouw met tuin rond collectie


 In de krant van zaterdag werd uitgebreid aandacht geschonken aan de realisatie van het nieuwe MAS, mét en dankzij het Etnografisch Museum. Onderaan dit artikel staat kort en bondig:
'Het verkommerde gebouw van museum Smidt van Gelder aan de Belgiëlei wordt door AG Vespa opgeknapt en krijgt een nieuwe publieke functie.'
Het Beschermcomité Museum Smidt van Gelder wil geen nieuwe functie. Het Comité hoopt inderdaad dat het gelijkvloerse niveau en de tuin van het museumgebouw een ruime socio-culturele invulling kunnen krijgen. Het wil hierbij echter duidelijk stellen dat het eigenlijke museum, dat op de twee hogere verdiepingen was ingericht, in dit gebouw thuis hoort. De museumcollectie hoort onlosmakelijk bij dit gebouw. Een museum kan immers, even goed als een bibliotheek, een designcentrum of een dierentuin een baken betekenen voor een verkommerde buurt, een hefboom voor een mentaliteitswijziging, voor het gevoel van eigenwaarde én voor de zorg voor de lokale leefomgeving.
 
Professor Piet Lombaerde, medeondersteuner van het beschermcomité, stelt het duidelijk in een brief gericht aan minister van Mechelen:
“Minder goed gaat het met de ruimtelijke ordening in verschillende stadswijken. Mogelijk beschikt de stad Antwerpen over onvoldoende middelen ofwel legt zij een aantal verkeerde prioriteiten, waardoor de kwaliteit van onze leefruimte in de stad dreigt af te nemen. Een mooi voorbeeld daarvan biedt de ooit zo prestigieuze wijk van het stadspark en de Belgiëlei. Wat met het park, het zogenaamde Rond Punt en nu met het museum Smidt van Gelder gebeurt, is niet verantwoord. Omwille van onbekende redenen blijkt de stad deze wijk aan zijn lot over te laten”.
“ De troeven die gelukkig, zoals dit museum, nog in de wijk aanwezig zijn zouden vanuit ruimtelijk oogpunt ten volle dienen benut te worden, zodat elke verdere gettovorming zou ingedijkt worden. Ik denk dat de stad met zulke ruimtelijke politiek niet gediend is en op termijn zal dit enkel voor verdere aftakeling van deze ooit zo aantrekkelijke wijk zorgen”.
 
De familie Smidt van Gelder, eveneens medeondersteuner van het beschermcomité, stelt het in hun brief aan de minister als volgt:
“het openbare museum Smidt van Gelder is het levenswerk van onze oom. Als vermogend kunstverzamelaar (16e tot 19e eeuw) heeft hij voor de oorlog het hotel Thijs aan de Belgiëlei 91 in Antwerpen verworven om zijn unieke kunstcollectie op een passende wijze als een éénheid met het gebouw onder te brengen.”
“Indien niet met spoed wordt ingegrepen door het huidige stadsbestuur om het in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen gaat het museum ten onder en/of komt het in verkeerde handen. Deze toestand is in flagrante strijd met de doelstelling het museum voor de toekomst te doen voortbestaan en naar ons voorkomt ook in strijd met de status monument.”
 

De collectie hoort in het gebouw


 Op 6 september 2002 werd het museum Smidt van Gelder als monument beschermd wegens zijn historische en artistieke waarde. De historische waarde zit in het feit dat het gebouw een van de weinige monumentale restanten is van de luxueuse bebouwing rond 1900 van de Quartier Léopold (nu Belgiëlei en Charlottalei). De artistieke waarde zit niet enkel in de grote esthetische kwaliteiten van dit gebouw en zijn tuin, maar ook in het interieur. Meer bepaald wordt als argument voor de bescherming vermeld
… na 1937 inwendig aangepast tot privémuseum van Pieter Smidt van Gelder om zijn verzameling rond West-Europese kunstnijverheid tentoon te stellen.
Voor het Comité ligt het voor de hand dat in dit interieur, dit “museum” geen lege schelp is, maar dat hierin de museumcollectie thuis hoort. Dit blijkt ook uit wetgeving ter zake, waarnaar trouwens ondubbelzinnig verwezen wordt in het beschermingsbesluit, namelijk :
-Het Decreet van 3.3.1976 (hoofdstuk I, artikel 2, 2°) waarin duidelijk bepaald wordt wat  onder het begrip monument dient begrepen te worden.
Het betreft een onroerend goed, …, dat van algemeen belang is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, … of andere sociaal-culturele waarde, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen.
- Het Besluit van 17.11.1993 (hoofdstuk IV, artikel 6) waarin betreffende het interieur van monumenten, duidelijk bepaald wordt dat de roerende goederen die zich in het monument bevinden en die onroerend zijn door bestemming in situ moeten bewaard worden.
 
Het Comité Museum Smidt van Gelder vraagt eindelijk duidelijkheid rond de toekomst van dit museum. Het vraagt die duidelijkheid aan alle bestuursniveaus die bij het dossier betrokken zijn, aan de Stad, aan de Provincie én aan het Vlaamse Gewest.
 
Het comité zelf wil wel duidelijkheid verschaffen: zowel in het decreet, het ministeriële besluit als in
alle juridische documenten die het legaat van de stad beschrijft staat formeel weergegeven dat de Het comité zelf wil wel duidelijkheid verschaffen: zowel in het decreet, het ministeriële besluit als in collectie onlosmakelijk verbonden is met het gebouw. Dit wordt eveneens éénduidig bevestigd door de erfgenamen van Ridder Pieter Smidt van Gelder.
 
Voor het Beschermingscomite Museum Smidt van Gelder
 
Mieke Jacobs
Kristof Boving

______________________________________________________________________________________






Ministerieel bezoek aan het Brouwershuis op maandag 2 april 2007.


 

         Vlaams minister van Financien en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
Dirk Van Mechelen bracht maandag 2 april een bezoek aan het Brouwershuis. Bij die gelegenheid deelde hij tevens mee 7 monumenten te beschermen en na de paasvakantie een gesprek te willen voeren met kabinet Cultuur en schepen Heylen over de “huismusea” waaronder museum Smidt van Gelder.
( ATV en Gazet van Antwerpen).
Op vraag van het Beschermingscomité Museum Smidt van Gelder zet de minister het museum Smidt van Gelder op zijn agenda.
 
-         Verontruste bewoners zagen bij een bezoek aan het museum Vleeshuis een aantal kunstvoorwerpen uit het museum Smidt van Gelder tentoongesteld. Zij vreesden dat de collectie verspreid en verdeeld werd onder diverse musea. De conservator van Museum Smidt van Gelder en de collectie, Mw.C.Vanderhenst, verzekerde dat het hierover voorwerpen in bruikleen gaat en alles volgens de opgelegde normen en wetten is geregeld.
 
-         Bewoners uit de directe omgeving van de Belgielei 91 zagen bij het onderhoud van de tuin van het museum , drie jonge bomen verdwijnen.
Na contact opname met de groendienst van de stad Antwerpen konden de bewoners gerustgesteld worden. Het ging hier over drie jonge esdoorns die gekapt werden. De esdoorns behoren niet tot de planten die bij de heraanleg van de tuin aangeplant werden. Het waren drie scheuten ontsproten uit aangewaaid zaad.
  
 
Beschermingscomité Museum Smidt van Gelder

_____________________________

Den Brabo

Het Beschermingscomité Museum Smidt van Gelder wenst zich te distantieren van de uitspraken op de website van Den Brabo.Daar wordt in weinig fraaie benamingen gesproken over minister Bert Anciaux. Dit is spijtig,  omdat de perstekst van het comité integraal op de website werd overgenomen. Bij het opzoeken van onze website via google kan er verwarring ontstaan tussen de twee websites aangezien de titel van "Den Brabo" eveneens sos-museusmidtvangelder is.Toch bedanken wij Den Brabo voor de aandacht die wij kregen voor onze zaak.

_____________________________

Laatste bezoek

 
Een aantal lezers van de website stelden de vraag, wanneer het museum voor het laatst kon bezocht worden.
In 2002 bezochten wij het museum nog in het kader van een open deur dag. Het museum was op dat moment klaar om te heropenen na de brand van 1987.
 
Mieke